Ook Herzele formuleert negatief advies op ontwerp beleidsplan Oost-Vlaanderen

1 juli 2023 | HelemaalHerzele | Onze gemeente

Archieffoto ©Damien De Leeuw

Op 21 juni 2023 werd aan de gemeenteraad een negatief advies voorgelegd over ‘Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’. Dat plan wil onder meer ruimte maken in de provincie en het wonen vooral concentreren in bovenlokale kernen en steden. Het gemeentebestuur oordeelt echter dat de maatregelen in het plan heel wat – tot nog toe onbeantwoorde – juridische en financiële vragen oproepen. Er is veel onzekerheid door dit plan – dus moet het aangepast worden. Ook de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening adviseerde negatief.

Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ is een ontwerp van ruimtelijk beleidsplan van de Provincie Oost-Vlaanderen. In dit plan wordt voorgesteld hoe de Provincie de beperkt beschikbare ruimte duurzaam wil gebruiken en het ruimtebeslag terugdringen. Dat wil het onder meer doen door enerzijds de open ruimte opnieuw echt open te maken; anderzijds door het wonen vooral te concentreren in bovenlokale kernen en steden.

"Het plan van de Provincie biedt een langetermijnvisie voor een duurzaam gebruik van de beperkt beschikbare ruimte, en daar is zeker een nood aan", legt burgemeester Johan Van Tittelboom uit. "Tijdens het burgemeestersoverleg regio Vlaamse Ardennen stelden we echter vast dat de manier waarop de Provincie ruimte wil maken, helemaal niet duurzaam of realistisch is en veel juridische en financiële vragen oproept waarop wij op dit moment geen antwoord krijgen. Zo wonen, leven en werken er nu duizenden mensen in de gebieden die de Provincie open wil maken. Wat is de impact van het plan op hen? Is er waardeverlies voor hun woningen of bouwpercelen? Kunnen er nog vergunningen afgeleverd worden?"

"Daarnaast streeft de Provincie ernaar om mensen te laten wonen in bovenlokale kernen en steden, omdat het leven daar beter te organiseren is", gaat de burgemeester verder. "Maar op die manier lopen veel dorpen en gemeentes gewoon leeg. Is dit zo duurzaam? De burgemeesters van de Vlaamse Ardennen zien geen heil in het plan en willen dit koste wat kost gewijzigd zien. De huidige tekst is onaanvaardbaar, omdat ze enerzijds te breed en te vaag is en anderzijds heel wat concrete impact kan hebben als je het kaartmateriaal bekijkt.  De vraag stelt zich trouwens of de Provincies wel bevoegd zijn om zich zo concreet uit te spreken over ruimtelijke planning. Andere provinciebesturen gaan hier veel minder ver in dan de provincie Oost-Vlaanderen."

Burger ook aan zet

De inzichten die het gemeentebestuur de voorbije weken verzamelde, werden gebundeld in een gefundeerd negatief advies. Ook de andere steden en gemeentes in de Vlaamse Ardennen leggen een negatief advies aan hun gemeenteraden voor.  Op uiterlijk 19 juli 2023 wordt dit advies bezorgd aan het Provinciebestuur en verder onderzocht.

"We rekenen erop dat onze negatieve adviezen tot een diepgaande wijziging van het plan leiden", vervolgt burgemeester Van Tittelboom, die erop wijst dat de gemeenteraad unaniem was in dit standpunt. "Om nog meer daadkracht te hebben, roepen we ook onze burgers op om het plan in te kijken en een reactie te formuleren. Aangezien het plan al voorlopig werd goedgekeurd door de Provincieraad, kunnen we enkel nog wijzigingen laten aanbrengen door officiële adviezen, reacties of standpunten in te dienen tijdens dit openbaar onderzoek. Het is dus belangrijk dat onze inwoners zo veel mogelijk hun mening doorgeven, willen we het tij rond dit plan keren."

Praktisch

Je kan het ontwerp van beleidsplan inkijken via http://www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050 of op papier in het gemeentehuis (markt 20, 9550 Herzele). Je kan nagaan in welk gebied jouw woning of perceel valt op de kaarten van de Provincie, eveneens via http://www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050 en doorklikken op Geoloket.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 19 juli 2023. Tot dan kan elke Oost-Vlaming een schriftelijke reactie formuleren. Dat kan op verschillende manieren:

Adviezen, opmerkingen of bezwaren moeten voldoende duidelijk zijn en met een duidelijke vermelding van het plan waarop je reageert: ontwerp beleidsplan ruimte of ontwerp plan-MER. Daarvoor is het webformulier het handigste. Je kan er ook op aanduiden op welk deel van het plan je reageert, zodat we de reactie op de juiste manier begrijpen.

Reclamebanner